Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn conform de richtlijnen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De rechten van de consument zijn dus goed gewaarborgd.

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 De identiteit van de ondernemer:

Klerenkind
Eilandenweg 13
2904 VH Capelle aan den IJssel
KvK-nummer: 85915602
BTW-nummer: NL004169031B43
E-mail: info@klerenkind.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Klerenkind via de webshop zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “Algemene voorwaarden”) van toepassing. Zowel Klerenkind als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 3. Prijzen – Aanbod – Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Klerenkind zijn vrijblijvend. Klerenkind behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Klerenkind zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hier kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Klerenkind. Zolang Klerenkind de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. Indien de aanvaarding van de consument afwijkt van het aanbod van Klerenkind, dan is Klerenkind hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.4 Klerenkind behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank- of creditcardmaatschappij waarvan deze betaling afkomstig is.

3.5 Door bij ons te bestellen – via de website dan wel per e-mail – ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen.

 Artikel 4. Prijzen / verzendkosten / betaling / eigendomsvoorbehoud / wanbetaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 Voor transport binnen Nederland, brengt Klerenkind maximaal €7,95 in rekening.

Voor brievenbuspakketjes tot 2 kg brengt Klerenkind maximaal €4,90 in rekening.

Vanaf €50,- is verzending gratis.

Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Klerenkind behoudt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door diverse transporteurs of een gelijkwaardige aanbieder van pakketdiensten.

4.3 Klerenkind werkt in beginsel door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van de gehele betaling verzendt Klerenkind de bestelling van de consument. Alle artikelen blijven eigendom van Klerenkind totdat de gehele betaling is ontvangen.

 Artikel 5. Levering

5.1 Klerenkind verzendt alle bestellingen in principe binnen 1 – 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling via PostNL (of een gelijkwaardige pakketdienst) naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan per e-mail bericht. Mocht de consument op moment van afgifte niet thuis zijn, dan kan de consument het pakket op een PostNL punt in de buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 4 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Dan ontvangt de consument het aankoopbedrag terug excl. verzendkosten. 

5.2 Als termijnen in werkdagen worden vermeld, worden hiermee alle dagen van maandag tot en met vrijdag bedoeld, met uitzondering van wettelijke feestdagen.

5.3 De aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien. 

5.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan maken. Het voorgaande geldt niet als partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. Indien een artikel niet voorradig is neemt Klerenkind contact op met de consument. 

5.5 Klerenkind streeft ernaar de bestelling in één keer te leveren, maar kan de bestelling ook in gedeelten leveren.

 Artikel 6. Herroepingsrecht / retournering / garantie

6.1 Na ontvangst door de consument van de bestelde artikelen via onze webshop of per e-mail heeft de consument een bedenktijd zoals beschreven in artikel 6.3.

6.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 14 dagen na ontvangst door de consument per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 14 dagen na ontvangst door de consument een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

6.3 Indien de consument niet tevreden is over de bestelling via onze webshop of per e-mail, kan de consument binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel/de artikelen aangeven dat hij/zij het artikel/de artikelen wenst te retourneren. De consument kan hiervoor gebruik maken van de “Retourknop”, beschikbaar op de website. De consument retourneert de artikelen met bijgevoegde pakbon. De consument draagt de kosten voor retourzending.

6.4 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op wat hygiëne betreft gevoelige artikelen.

6.5 Heeft de consument de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag de consument deze omruilen voor een andere maat of het aankoopbedrag exclusief de aan Klerenkind betaalde verzendkosten, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.6. Indien de consument een deel van de bestelling houdt, krijgt de consument het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug.

6.6 Wij zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen de bank- of creditcardmaatschappij, welke gebruikt is tijdens het plaatsen van de originele bestelling, opdracht geven om het reeds betaalde bedrag (exclusief de eventuele standaard verzendkosten) aan de consument te retourneren.

6.7. Artikelen dienen onbeschadigd, ongebruikt, compleet en in originele verpakking geretourneerd te worden met de daartoe behorende pakbon. Klerenkind behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is of er beschadigingen zijn opgetreden d.m.v. onvoldoende verzendverpakking.
– De artikelen dienen niet gedragen en/of gewassen te zijn. 
– De labels en/of toebehoren ontbreken of zijn verwijderd. 
– Artikel beschadigd is door consument

Artikel 7. Overmacht – Aansprakelijkheid

7.1 Klerenkind heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling te ontbinden door dit schriftelijk mee te delen zonder dat Klerenkind gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Klerenkind kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

7.3. Klerenkind is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Klerenkind zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 Artikel 8. Gegevensbeheer

8.1. Indien u een bestelling plaatst bij Klerenkind, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Klerenkind. Klerenkind houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens waarborgen, deze worden niet verstrekt aan derden.

8.2. Klerenkind maakt in sommige gevallen gebruik van een mailingslijst. Elke mailing bevat instructies zodat de consument zich kan afmelden voor deze e-mails. 

Artikel 9. Diverse

9.1. Alle afbeeldingen; foto´s, tekeningen ect. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, ect. op de internetsite van Klerenkind gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van overeenkomst. 

9.2. Alle foto´s hebben portretrecht. De foto´s mogen alleen worden gebruikt door Klerenkind.
De foto´s mogen alleen gebruikt worden als Klerenkind hier toestemming voor heeft gegeven. Indien de foto´s gebruikt worden zonder toestemming worden hier kosten voor in rekening gebracht. 

9.3 Klerenkind is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.